Jogfalls

posted in: Uncategorized | 4

15 August 2006″ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁV ºÀÄnÖzÉä¯É AiÉÄãÉãï PÀ0r? ¸ÁAiÉÆxÀ£ÀÌ ¸À0¸ÁgïzÀ°è UÀ0qÁUÀÄ0r ºÉÃjPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃUÉÆâ®è ¸ÀvÁÛUï §0r EgÉÆÃzÉÆæïÉÎ MªÉÄä £ÉÆÃqÀÄ eÉÆÃUÁzï UÀÄ0r” This is a “Janapada” song in Kannada, also later became a popular movie song. It showed the glory of the falls in … Continued

MM Hills

posted in: Uncategorized | 3

22nd, 23rd July 2006 This trek was organized by YHAI, Bangalore. The plan was to trek from MM hills to Naagamale and to Gopinatham. My friend Ananth also joined me in this trek. We started from Bangalore at 10:30 PM … Continued

posted in: Uncategorized | 1

Hogenakkal falls 9 July, 2006 This was the trip I was waiting for a long time. Started from our home at 7:15AM. Since it was Sunday, very less traffic on Bangalore roads, but still took me 1 hour to cross … Continued

posted in: Uncategorized | 1

Shivanasamudra and Talakad trip This trip was done in 24th June 2006. This was my third visit to these places. Gaganachukki falls at Shivanasamudra Enjoying the waters at Shivanasamudra Time for playing football Kaveri river at TalakadAn excavated temple at … Continued

error: Content is protected !!