Unchalli falls

posted in: Uncategorized | 2

23 October 2006 The Aganashini river forms this beautiful falls 30 kms from Siddapura. The Deepavali visit to my native place provided an opportunity to visit this falls. Myself, Chaya and five of my younger cousins visited this place. The … Continued

Jogfalls

posted in: Uncategorized | 4

15 August 2006″ªÀiÁ£ÀªÀ£ÁV ºÀÄnÖzÉä¯É AiÉÄãÉãï PÀ0r? ¸ÁAiÉÆxÀ£ÀÌ ¸À0¸ÁgïzÀ°è UÀ0qÁUÀÄ0r ºÉÃjPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃUÉÆâ®è ¸ÀvÁÛUï §0r EgÉÆÃzÉÆæïÉÎ MªÉÄä £ÉÆÃqÀÄ eÉÆÃUÁzï UÀÄ0r” This is a “Janapada” song in Kannada, also later became a popular movie song. It showed the glory of the falls in … Continued

MM Hills

posted in: Uncategorized | 3

22nd, 23rd July 2006 This trek was organized by YHAI, Bangalore. The plan was to trek from MM hills to Naagamale and to Gopinatham. My friend Ananth also joined me in this trek. We started from Bangalore at 10:30 PM … Continued

posted in: Uncategorized | 1

Hogenakkal falls 9 July, 2006 This was the trip I was waiting for a long time. Started from our home at 7:15AM. Since it was Sunday, very less traffic on Bangalore roads, but still took me 1 hour to cross … Continued

error: Content is protected !!